Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Allmänt och andra sjukdomar Att vara anhörig och vän Barn och vuxna med epilepsi Bemötande/behandlingar/forskning Djur med epilepsi Epilepsi förr och i andra länder Epilepsi i vardagen Epilepsi, fruktsamhet, graviditet Mätning av epilepsiaktivitet Om sajten ifokus Roliga filmer och historier Typer av anfall och vad utlöser nya? Tävlingar lekar och enkäter Vad är epilepsi Arbete, hobby och fritid Epilepsi filmer visar anfall Epilepsi i norden God mat för hälsan Klotterplanket - OT Mediciner och första hjälpen Presentation Regler på sidan Rättigheter och lagar i samhället Statistik Välkommen till epilepsi ifokus
Mediciner och första hjälpen

Biverkningar av medicin

2010-05-13 11:51 #0 av: [per50]

Tegretol

Mycket vanliga

Kräkningar, illamående, yrsel, svårighet att samordna muskelrörelser, trötthet.

Vanliga

Aptitlöshet, muntorrhet, hudutslag, nässelfeber, vätskeretention, svårighet att se på nära håll, dubbelseende. 

Mindre vanliga

Huvudvärk, diarré, förstoppning, ofrivilliga rörelser (t ex darrningar, ryckningar), smärtande ansiktsrörelser, ögondarrning (nystagmus).

Sällsynta

Kraftig sänkning av antalet blodkroppar, feber, höjning eller sänkning av blodtrycket, påverkan på hjärtats rytm, hjärtsvikt, blodpropp, inflammation i en blodåder (tromboflebit), försämrad genomblödning i hjärtats muskulatur hos patienter med kärlkramp, bröstförstoring hos män, mjölkflöde ur brösten även utan amning, smakstörningar,

buksmärtor, inflammation i tungan, inflammation i tandköttet, nervinflammation i armar och ben, överkänslighetsreaktioner mot solljus, svårartade allergiska hudreaktioner, svettningar, håravfall, ökad behåring (även kvinnor), förändrad hudpigmentering, klåda, acne, småblödningar i huden, inflammation i levern, allergiska lungbesvär som kan likna lunginflammation, vätskeförgiftning (ökning av vätska i kroppen),

minskad sköldkörtelfunktion, muskelvärk. ledvärk, muskelkramper, talrubbningar, störning av ögonrörelser, myrkrypningar, muskelsvaghet, hjärnhinneinflammation, förvirring och aktivering av andra psykotiska symtom, häftig oro, rastlöshet, aggressivitet, depression, hallucinationer, påverkan på njurfunktionen (t ex minskade eller ökade mängder urin),

svårighet att kasta vatten, äggvita i urinen, blod i urinen, sexuell funktionsnedsättning, grumling av ögonlinsen, ögoninflammation, öronsusningar, ökad känslighet för ljud, svullna lymfkörtlar, SLE-liknande sjukdom (bindvävssjukdom), benskörhet efter långvarig behandling.

Mycket sällsynta

Överkänslighetsreaktioner, svullnad, nedsatt hörsel, förändring av tonuppfattning, förhöjt värde för kolesterol och andra blodfetter.

Per Nilsson sajtvärd på öl och medarbetare på Epilepsi

 

Anmäl
2010-05-13 11:58 #1 av: [per50]

Ergenyl

Vanlig (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter)

Magbesvär i form av smärtor, sugningar, illamående, kräkningar och diarréer. Ökad aptit, onormal viktökning, aptitlöshet och viktförlust. Darrningar. Ökad blödningsbenägenhet på grund av nedsatt antal blodplättar (trombocytopeni). Detta är oftast övergående. Påverkan på leverfunktionen med ändring av leverfunktionsvärden.

Mindre vanlig

Beteendeavvikelser och insomningssvårigheter. Ostadig gång. Ofrivillig urinavgång eller tätare urinträngningar. Trötthet kan förekomma när Ergenyl kombineras med andra medel mot epilepsi. Håravfall och ändrad hårfärg kan förekomma. Oregelbunden eller utebliven menstruation.

 Allvarlig leverpåverkan med ibland dödlig utgång. Den har i regel drabbat små barn med flera handikapp, barn som fått höga doser i kombination med andra epilepsimedel och mera sällsynt med Ergenyl enbart.

Sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter)

Huvudvärk, myrkrypningar och stickningar, rubbningar i koordinationsförmågan (samordningsförmågan). Svårare fall av ökad blödningsbenägenhet (trombocytopeni), svårare fall av nedsatt antal vita blodkroppar (leukopeni) och blödningar. Hudutslag (ibland allvarliga).

 Psykos, förvirring. Övergående demensliknande tillstånd, övergående parkinsonism. Förstoppning, inflammation i bukspottkörteln. Svullnad i ben eller fötter (ödem). Sänkt kroppstemperatur. Svår leverpåverkan hos äldre barn.Inflammation i en kärlvägg (vaskulit ). Nedsatt njurfunktion (Fanconis syndrom). Även problem med hörseln och allergiska reaktioner kan förekomma.

Per Nilsson sajtvärd på öl och medarbetare på Epilepsi

 

Anmäl
2010-05-13 12:06 #2 av: [per50]

Lamictal

Ett litet antal personer som tar Lamictal får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara allvarlig och utvecklas till allvarligare problem om de inte behandlas.

Det är troligast att du får dessa symtom under de första månadernas behandling med Lamictal, speciellt om du börjar på en för hög dos eller om dosen ökas för snabbt eller om du tar Lamictal tillsammans med en annan medicin som innehåller valproat. Vissa symtom är vanligare hos barn så föräldrar ska vara extra uppmärksamma.

Symtom på sådana reaktioner är bland annat:

 • hudutslag eller rodnad, vilket kan utvecklas till en allvarlig hudreaktion som inkluderar utbrett hudutslag med blåsor och flagnande hud, framför allt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), omfattande flagning av huden (mer än 30% av kroppsytan - toxisk epidermal nekrolys.

 • ont i munnen eller ögonen

 • feber, influensaliknande symtom eller sömnighet

 • svullnad runt ansiktet eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske

 • oväntad blödning eller blåmärke eller att fingrarna blir blåa

 • ont i halsen eller fler infektioner (t ex förkylningar) än vanligt

 I många fall är dessa symtom tecken på mindre allvarliga biverkningar. Men du måste vara medveten om att de kan vara allvarliga och leda till allvarligare problem, såsom organsvikt, om de inte behandlas. Om du upptäcker något av dessa symtom:

? Kontakta omedelbart läkare. Din läkare kan bestämma att prover ska tas på din lever, dina njurar eller ditt blod och kan säga att du ska sluta ta Lamictal.

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan drabba fler än 1 av 10 personer:

 • huvudvärk

 • yrsel

 • sömnighet eller dåsighet

 • klumpighet och bristande koordinationsförmåga (ataxi)

 • dubbelseende eller dimsyn

 • illamående, kräkning

 • hudutslag.

Vanliga biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 10 personer:

 • aggressivitet eller irritabilitet

 • snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)

 • skakningar eller tremor

 • sömnsvårigheter

 • diarré

 • torr mun

 • trötthet

 • värk i rygg eller leder eller någon annanstans.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 1 000 personer:

 • klåda i ögonen med utsöndringar och skorpor på ögonlocken (konjunktivit)

 • en allvarlig hudreaktion (Stevens-Johnsons syndrom):se även informationen i början av avsnitt 4.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 10 000 personer:

 • hallucinationer (att "se" eller "höra" saker som egentligen inte finns)

 • förvirring eller oro

 • känsla av att "vingla" eller vara ostadig när du rör dig

 • okontrollerbara kroppsrörelser (tics), okontrollerbara muskelspasmer som påverkar ögonen, huvudet och bålen (koreoatetos) eller andra ovanliga kroppsrörelser som ryckningar, skakningar eller stelhet

 • en allvarlig hudreaktion (toxisk epidermal nekrolys): se även informationen i början av avsnitt 4

 • oftare förekommande anfall hos dem som redan har epilepsi

 • förändringar i leverfunktionen, vilket visar sig i blodprover, eller leversvikt

 • förändringar som kan visa sig i blodprover - bland annat minskat antal röda blodkroppar (anemi), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni, agranulocytos), minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskat antal av alla dessa blodkroppstyper (pancytopeni) och en sjukdom i benmärgen som kallas aplastisk anemi

 • en allvarlig störning i blodkoaguleringen som kan orsaka oväntad blödning eller blåmärke (disseminerad intravaskulär koagulation)

 • feber

 • svullnad runt ansiktet (ödem) eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske (lymfadenopati)

 • förvärrade symtom hos dem som redan har Parkinsons sjukdom.

 Andra biverkningar

Andra biverkningar har förekommit hos ett litet antal personer men den exakta frekvensen är okänd:

 • En grupp av symtom som inkluderar:

  -feber, illamående, kräkning, huvudvärk, nackstelhet och extrem känslighet för starkt ljus. Detta kan bero på en inflammation i membranen som skyddar hjärnan och ryggraden (meningit).

Per Nilsson sajtvärd på öl och medarbetare på Epilepsi

 

Anmäl
2010-05-13 12:18 #3 av: [per50]

Gabapentin

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

dåsighet, trötthet, yrsel, huvudvärk, sömnlöshet, viktökning, aptitlöshet, svullnad, kraftlöshet, ökad aptit, försämrad muskelkoordination, ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus), darrningar, minnesförlust, myrkrypningar, muskelryckningar, förstärkta eller försvagade reflexer eller bortfall av reflexer, nedsatt vakenhet, nedsatt koncentrationsförmåga,

 tankestörningar, talrubbningar, försämrat minne, onormalt sätt att gå, kräkningar, illamående, diarré, muntorrhet, matsmältningsbesvär, förstoppning, buksmärta, tandköttsinflammation, sjukdomskänsla, nervositet, nedstämdhet, förvirring, humörsvängningar, oro,

synstörningar såsom dubbelseende och nedsatt syn, ledsmärta, muskelsmärta, ländryggsmärta, benfrakturer, lågt antal vita blodkroppar, kärlutvidgning, högt blodtryck, nästäppa, inflammation i svalget, hosta, klåda, småblödningar i huden, utslag, urinläckage, urinvägsinfektion, impotens.

Mindre vanliga biverkningarna (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

olycksfall, svindel, förvirring, ökad känslighet för beröring, väderspänning, depression, psykoser/hallucinationer, aggressivitet, blodglukossvängningar, andnöd.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

reaktioner då läkemedelsbehandlingen avslutas, som smärta, svettningar och bröstsmärta, rörelserubbningar, öronringning (tinnitus), minskat antal blodplättar, förändringar i blodglukosvärdet hos diabetespatienter, hjärtklappning, övre luftvägsinfektion, nässelutslag, håravfall, akut njursvikt.

Sällsynta fall med svullnad av ansikte och fingrar (angioödem) har rapporterats. Om du får svullnad av ansikte, fötter eller anklar, läppar, tunga och/eller svalg och struphuvud med svårigheter att svälja eller andas, ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare.

Mycket sällsynta fall av allergisk reaktion i form av allvarlig hud- och slemhinneinflammation har rapporterats.

I kliniska studier på barn har aggressivt beteende och onormalt stor rörelseaktivitet observerats.

Per Nilsson sajtvärd på öl och medarbetare på Epilepsi

 

Anmäl
2013-10-17 08:42 #4 av: mona43

Vilken medicin tar du? hur har den fungerat? Det kommer ständigt ut nya sorter, så denna tråd behöver säkert uppdateras med nya mediciner.

mona43 sajtvärd på Epilepsi ifokus 

"Hur jag själv mår och känner kan bara jag själv veta"  

"Ingen är felfri"

Anmäl
2013-10-17 08:47 #5 av: Farwuq

Tidigare tog jag Gabapentin mot mina MS-besvär. Numera är det Lyrica som gäller.

Biverkningar? Lite viktuppgång och svullenhet; numera bemästrat.

Nu känner jag inte av medicineringarna så mycket, sjukan är värre.

Skämtar

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2013-10-17 08:56 #6 av: mona43

Trevligt att höra av dig FarwuqGlad

Usch vad jobbigt med din MS, hur är det i övrigt, har du känt av vintern ännu? här snöar det just nu, men det tinar säkert bort, vill helst inte få vinter ännu, men det är väll bara att tacka och ta emot.Lipar 

mona43 sajtvärd på Epilepsi ifokus 

"Hur jag själv mår och känner kan bara jag själv veta"  

"Ingen är felfri"

Anmäl
2013-10-17 14:04 #7 av: Farwuq

Nä här är ingen vinter, vi har 12°C.

Glad


Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2013-10-18 12:03 #8 av: mona43

Rena sommaren ännu dåBlinkar

Här lyser solen så fint mot alla regnbågens färger uti naturen, men det är kyligt i luften och blåsigt. Nu ska vinterdäcken snart påLer

mona43 sajtvärd på Epilepsi ifokus 

"Hur jag själv mår och känner kan bara jag själv veta"  

"Ingen är felfri"

Anmäl
2013-10-18 13:41 #9 av: Farwuq

I dag har jag suttit ute i solen på innergården här på jobbet och lunchat.

Det är ca 10°C i luften och säkert lite varmare på gården.

Sol

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2017-08-17 08:47 #11 av: Ser0tonin

Ankanpankan, vad exakt menar du med impotens?  Menar du erektil dysfunktion?

En del kan lösas med tilläggsmedicin.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.