2009-12-13 17:16 #0 av: [per50]

Även om man inte vet varför epilepsimedicin kan ge skador på barnet, finns mycket kunskap, som kan användas för att anpassa behandlingen av epilepsi

så att riskerna under graviditeten blir så små som möjligt för såväl mor som barn. Man vet att första delen av graviditeten är känsligast. Om missbildningar uppkommer sker detta i allmänhet under de första sex till åtta veckorna, dvs. oftast innan kvinnan vet om att hon väntar barn.

Det betyder att eventuella förändringar av behandlingen bör genomföras före en planerad graviditet. Man vet också att risken för missbildningar är större ju fler läkemedel mot epilepsi som modern använder under graviditeten.

Risken är sannolikt också större om dosen är hög. Ju färre läkemedel och ju lägre doser som används, desto mindre är risken för skador på barnet.

Alla läkemedel mot epilepsi kan öka risken för skador på barnet och man kan inte säkert säga att något av de läkemedel man använder i dag är bättre eller sämre än andra.

Däremot kan olika läkemedel skilja sig åt med avseende på vilken typ av missbildning som kan framkallas. Valproat och karbamazepin ökar risken för ryggmärgsbråck, vilken är en allvarlig missbildning.

Även om dessa läkemedel ökar risken, förekommer ryggmärgsbråck inte hos flera än en halv till två procent av barn till dessa mödrar som tar dessa mediciner.

Källa: En bok om epilepsi av Sigrid Blom klinisk neurofysiolog Uppsala, Lars Forsgren neurolog Umeå med flera