2009-09-19 00:15 #0 av: mona43

Socialtjänstlagen på lättläst Svenska

Länken har jag fått låna från Skruttis på: 

Frivilligarbetare ifokus

Handikappombudsmannen har upphört som myndighet. Den 1 januari 2009 slogs myndigheten samman med JämO, DO och HomO till Diskrimineringsombudsmannen DO.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Läs mera här:

Diskrimineringsombudsmannen