2018-03-11 09:59 #0 av: [broderbob]

Utdrag 

STERILISERINGAR SOM INTE VAR FRIVILLIGA

(5) Enligt bestämmelser i 1920 års giftermålsbalk var det förbjudet för den som led av epilepsi och sinnessjukdom eller var sinnesslö att ingå äktenskap. Dispens kunde meddelas i vissa fall. Ett villkor för att få tillstånd att ingå äktenskap kunde vara sterilisering. Bestämmelserna om äktenskapsförbud upphörde för epileptiker år 1969 och för sinnesslöa och psykiskt sjuka år 1973

UNDERÅRIGA OCH OMYNDIGA

Enligt utredningens mening har de som steriliserats före uppnådd myndighetsålder eller då de var omyndiga av annat skäl än underårighet generellt sett haft begränsade möjligheter att inse alla konsekvenser av steriliseringsåtgärden. Personen har under alla förhållanden haft sämre möjligheter att påverka sin situation än en myndig person.

INTAGNA PÅ INSTITUTIONER OCH ANSTALTER SOM STERILISERATS UNDER VISTELSEN DÄR ELLER I SAMBAND MED UTSKRIVNING FRÅN ANSTALTEN

Som utredningen tidigare konstaterat uppsatte myndigheter under 1940-talet och i början av 1950-talet i stor utsträckning sterilisering som villkor såväl för utskrivning från anstalter som för att erhålla olika förmåner under anstaltsvistelsen. De institutioner det gäller är i första

hand statliga, landstingsägda, kommunala och privata s.k. sinnesslöanstalter (arbetshem, vårdhem, skolhem, särskolor, externatskolor, specialsjukhus m. fl.) men också ungdomsvårdsskolor, alkoholistanstalter, anstalter för epileptiker samt mentalsjukhus och fängelser

http://www.regeringen.se/49b6c7/contentassets/0bf1ef28b1394cb88cecb7f98dacc34d/steriliseringsfragor-i-sverige-1935-1975

5.4 Steriliseringar som inte var frivilliga
Trots att således 1941 års lag i princip byggde på frivillighet har utred-
ningen konstaterat att steriliseringar i många fall i realiteten gjordes mot den enskildes vilja. Nedan ges exempel på steriliseringar där det, trots att den enskilde själv undertecknat ansökan eller samtyckt till åtgärden, kan ifrågasättas om de varit frivilliga.

(5) Enligt bestämmelser i 1920 års giftermålsbalk var det förbjudet
för den som led av epilepsi, sinnessjukdom eller var sinnesslö att ingå
äktenskap. Dispens kunde meddelas i vissa fall. Ett villkor för att få till-
stånd att ingå äktenskap kunde vara sterilisering. Bestämmelserna om
äktenskapsförbud upphörde för epileptiker år 1969 och för sinnesslöa och psykiskt sjuka år 1973.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ersattning-av-staten-till-steriliserade-i-vissa_GM0371/html