2018-03-22 14:56 #0 av: [broderbob]

Jag fann något extremt intressant  "Livskvalitet hos personer med epilepsi "

Jag fastnade med en gång, tänkte att detta är något som jag måste delge med er alla. Jag hoppas att detta kommer att vara lika intressant läsning för er, som det nu var för mig

Hälsningar Bobby

Livskvalitet hos personer med epilepsi -En litteraturstudie

Quality of life in people with epilepsy

Malin Gustafsson Linnea Gustavsson

Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap

Problemformulering Epilepsi

Är en vanlig sjukdom som för många personer påverkar det vardagliga livet. Eftersom det inte går att förutspå hur och när ett anfall kommer att inträffa kan det innebära ett hinder för personen att vara aktiv i sin egen livsstil. Livskvalitet är en grundläggande komponent i omvårdnaden av personer med epilepsi och sjuksköterskan bör vara medveten om att livskvalitet är en individuell upplevelse. Kunskap om vad som påverkar livskvaliteten hos personer med epilepsi är nödvändig hos sjuksköterskan för att kunna erbjuda det stöd den enskilde personen är i behov av.

Syftet med litteraturstudien var att beskriva livskvaliteten hos personer med epilepsi.

Begreppet hälsorelaterad livskvalitet

Har tillkommit senare för att begränsa fokus av livskvalitet på effekterna av ohälsa, sjukdom och behandling - hälsorelaterad livskvalitet är mest relevant för vårdgivare och utesluter perspektiv av livskvalitet som är irrelevanta till hälsa såsom kultur, politik, ekonomi ocLivskvalitet hos personer med epilepsi -En litteraturstudie h samhällsegenskaper. Det är den hälsorelaterade livskvaliteten som ofta är i fokus vid studier om hur livskvaliteten påverkas av olika ohälsotillstånd och sjukdomar (SBU 2012). Wilson och Cleary (1995) förklarar vidare att hälsorelaterad livskvalitet tar hänsyn till sociala och fysiologiska funktioner, symtom, mental hälsa och generella hälsoupplevelser. Inom detta område belyses personens känsla av begränsning relaterat till den subjektiva upplevelsen av hälsa.

Sjuksköterskans ansvarsområde Svensk sjuksköterskeförening (2017)

Beskriver att sjuksköterskan självständigt skall ansvara för att erbjuda människor ökade möjligheter att förbättra och bibehålla sin hälsa, hantera hälsoproblem samt uppnå bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande fram till livets slut. Omvårdnaden innefattar ett helhetsperspektiv på patientens situation med fysiska, psykosociala, andliga och kulturella dimensioner och riktar sig mot patientens grundläggande behov i vardagliga livet.

Omvårdnaden innefattar också kunskap om problem och behov som rör exempelvis kognition, sömn, smärta, aktivitet och rörlighet (Svensk sjuksköterskeförening 2017).

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska koder för sjuksköterskor skall samhället tillsammans med sjuksköterskan ansvara för att främja insatser som tillgodoser sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov.

Sjuksköterskan skall uppvisa lyhördhet, medkänsla, respektfullhet och trovärdighet i sitt arbete (Svensk Sjuksköterskeförening 2014). 

Arbetet med att förstå och förbättra livskvaliteten hos personer med epilepsi är en grundläggande komponent i behandlingen (Privitera & Ficker 2004) och sjuksköterskor har en betydande roll för att stödja personer med epilepsi så att de får bästa möjliga hälsoutfall. Sjuksköterskans uppgift är att förklara sjukdomen, undervisa i självhantering och samtala om behandlingsalternativ med patienter och deras anhöriga (Smith et al. 2015b). 

Att vara patientens och familjens advokat, att hjälpa dem finna användbara samhällsresurser samt att undervisa allmänheten om epilepsi för att på så vis främja positiva attityder gentemot sjukdomen ingår också i sjuksköterskans roll för att stödja personer med epilepsi (Smith et al. 2015b).

Den upplevda livskvaliteten hos personer med epilepsi var beroende av flera olika aspekter. Personens funktionalitet, sjukdomsbild och sociala tillvaro var de domäner som påverkade livskvaliteten mest. Anfallsfrekvens, sysselsättning, fritid samt samhällets attityd påverkade den upplevda livskvaliteten i hög grad. Epilepsi medförde också flera känslomässiga reaktioner som i sin tur påverkade livskvaliteten. 

Socialt stöd främjade livskvaliteten signifikant men flera personer ansåg att epilepsi påverkade relationer och medförde ett beroende av familj och släktingar. 

Det fanns också ett behov av ökad kunskap om epilepsi samt stort intresse av att sprida information om sjukdomen till allmänheten. Sjuksköterskan bör ha en förståelse för individernas egna upplevelser och på vilket sätt epilepsi påverkar livskvaliteten för att på så vis kunna erbjuda individanpassat stöd och hjälpa till att främja livskvaliteten. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1160303/FULLTEXT01.pdf