2018-04-02 10:12 #0 av: [broderbob]

Hej!  Jag satt och kikade lite ute på nätet under helgen och fann något enormt intressant från Socialstyrelsen, en skrivelse om förslag och nationella riktlinjer när det gäller Epilepsi vården i Sverige. Som alla kanske märkt så syns vi inte mycket, och är ofta låg prioriterade. Att Socialstyrelsen kommit ut med förslag är mycket glädjande att höra, problemet är att de också måste genomföras.

Här är i varje fall lite utav inledningen och länken finns nedan för vidare läsning. Jag rekommenderar starkt alla med epilepsi och de som är intresserade att ta del utav detta förslag.

Många Hälsningar

Bobby Eliasson

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi Stöd för styrning och ledning Remissversion 


I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård vid epilepsi. Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område, och att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Rekommendationerna bör påverka resursfördelningen inom hälso- och sjukvården på så sätt att förhållandevis mer resurser fördelas till högt prioriterade tillstånd och åtgärder än till dem som har fått låg prioritet.

I dag är epilepsivården bristfällig och ojämlik, bland annat på grund av bristande kunskap om epilepsi och otillräcklig tillgång till och utnyttjande av effektiva diagnos- och behandlingsmetoder. Nationella riktlinjer, som syftar till att stödja styrningen av svensk hälso- och sjukvård utifrån bästa tillgängliga kunskap, kan därmed vara ett viktigt redskap för att förbättra vården för de personer som lever med epilepsi. Dessa nationella rikNationella riktlinjer för vård vid epilepsi Stöd för styrning och ledning Remissversion tlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid epilepsi. Riktlinjerna betonar särskilt vikten av att få rätt diagnos tidigt, en korrekt uppföljning som bland annat innefattar kontinuitet i vårdkontakter och ett multiprofessionellt teamomhändertagande, samt avancerad utredning med ställningstagande till icke-farmakologisk behandling så fort som epilepsin konstaterats vara farmakologiskt terapiresistent .

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20884/2018-3-9.pdf