2018-04-14 20:25 #0 av: [broderbob]

Kan barn använda antiepileptika?

Epilepsi är relativt vanligt hos barn och det är viktigt med god anfallsförebyggande behandling. Behandling med antiepileptika kan dock vara svårt och ska alltid ske i samarbete med barnläkare eller neurolog. Efterhand som barnet växer krävs kontinuerliga dosjusteringar och det kan också vara nödvändigt att byta till andra läkemedel. Vissa barn får besvärliga biverkningar av läkemedlen. Särskilt vanligt är sömnighet, utbrändhet och dålig aptit. Detta är problem som kan vara särskilt belastande under barnaåren, och det är viktigt att bygga upp ett bra stöd runt barnet så att det känner sig accepterat och förstått.

Epilepsi i puberteten

I puberteten sker enorma förändringar i kroppen. Växten sker snabbt och produktion av bland annat könshormon gör att barnet i loppet av några få år utvecklar en vuxen kropp. Dessa förändringar i kroppen gör att ungdomar med epilepsi måste följas särskilt noggrant.

När kroppen blir större krävs högre doser läkemedel. Samtidigt påverkar hormonsvängningarna hur läkemedlen uppför sig i kroppen. Dessutom är ungdomstiden en ålder då många känner behov av att markera självständighet och vissa gör detta genom att vägra att ta de viktiga antiepileptiska läkemedlen. Allt detta gör att ungdomar i puberteten utsätts för risken att drabbas av anfall oftare, men ockå ytterligare biverkningar av läkemedlen. Det är därför viktigt att utföra kontroller ofta för att bedöma att doserna är optimala.

Varför kan jag inte sluta med läkemedlen på egen hand?

Det är mycket viktigt att personer som har epilepsi använder läkemedlen precis så som de har avtalat med sin läkare. Förändringar i dosen kan ge biverkningar eller mer frekventa anfall. Man får aldrig sluta tvärt med antiepileptika. Läkemedlet ska tas regelbundet och det är bra att ha fasta rutiner för när man ska ta dem. Många läkemedel som används för att behandla andra tillstånd än epilepsi kan påverkas av antiepileptika. Det är därför viktigt att informera om samtidig läkemedelsbehandling mot epilepsi. Man bör också vara försiktig med vissa naturmediciner, till exempel sådana som innehåller johannesört.

Kan epilepsi behandlas med operation?

Antiepileptika är det vanligaste sättet att behandla epilepsi på, men de fungerar inte alltid. Cirka 20–30 % av epilepsipatienterna blir inte kvitt sina anfall med hjälp av läkemedel. Detta gäller särskilt de som har fokala anfall. Alla personer som har besvärlig epilepsi bör remitteras till specialistkliniker för utredning. Några av dessa kan vara kandidater för kirurgisk behandling. Studier visar dock att det tar i genomsnitt 20 år för patienter med behandlingsresistent epilepsi att bli remitterade för operationsutredning.

Det finns många typer av epilepsikirurgi. Vid den vanligaste operationen avlägsnas den främre delen av ena tinningloben. Andra typer av ingrepp syftar till att begränsa spridningsvägarna för den epileptiska aktiviteten i hjärnan.

Det utförs mellan 50 och 60 operationer i Sverige varje år. En långtidsuppföljning från det svenska epilepsikirurgiregistret 2013, med 865 patienter, visar att 3 % av patienterna fick bestående komplikationer av operationen och att drygt 60 % av alla vuxna som opereras är anfallsfria 5–10 år efter operationen.

https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/neurologi/patientinformation/epilepsi/epilepsi-behandling/

Hälsningar Bobby