2018-04-18 01:21 #0 av: [broderbob]

Ny utredning över användningen av valproat under graviditet och för kvinnor i fertil ålder

16.3.2017

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en ny utredning om användningen av läkemedel som innehåller valproat för flickor och kvinnor som är gravida eller i fertil ålder. Barn som exponerats för valproat under graviditeten löper risk att få medfödda missbildningar och andra utvecklingsstörningar.

Den föregående utredningen avslutades 2014. Vid den tidpunkten var slutsatsen att det är tillåtet att använda valproat för flickor och kvinnor som är i fertil ålder eller gravida endast, om övriga behandlingar inte är effektiva eller lämpliga. Kvinnor, för vilka valproat är det enda behandlingsalternativet, ska vara medvetna om de eventuella riskerna. En omfattande uppdatering gjordes av produktinformationen gällande preparat som innehåller valproat.

Valproat används i Finland som epilepsiläkemedel eller för behandling av bipolär sjukdom. Absenor, Deprakine, Orfiril och Orfiril Long hör till de preparat som finns på marknaden.

Initiativet till den nya bedömningen av valproat togs av läkemedelsmyndigheten i Frankrike som vill att EMA ska utreda hur effektiva de tillämpade begränsningarna är och överväga eventuella ytterligare åtgärder i syfte att minimera riskerna för kvinnor som är gravida eller i fertil ålder. EMA:s Säkerhetskommitté PRAC kommer att göra en bedömning av ärendet.

Valproatbehandling får inte avslutas utan läkares ordination och anvisningar. En behandling som plötsligt avslutas kan öka risken för allvarliga epilepsianfall hos en epilepsipatient.


https://www.fimea.fi/web/sv/-/ny-utredning-over-anvandningen-av-valproat-under-graviditet-och-for-kvinnor-i-fertil-alder

Hälsningar Bobby