2018-04-23 14:40 #0 av: [broderbob]

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Dessa riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid epilepsi. Rekommendationerna gäller diagnostik, behandling, uppföljning, teamomhändertagande, avancerad utredning och behandling vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi samt habilitering och rehabilitering.

Det här är en remissversion av riktlinjerna där dokumentet – Stöd för styrning och ledning – innehåller följande delar:

1 Centrala rekommendationer ur Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. Med centrala rekommendationer menas rekommendationer som har stor betydelse för hälso- och sjukvårdens ekonomi och organisation.

2 En analys av de centrala rekommendationernas ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.

3 Indikatorer för att följa upp hälso- och sjukvårdens resultat och processer inom epilepsivården. Indikatorerna utgår från de centrala rekommendationerna.

Stöd för styrning och ledning är endast en del av de fullständiga riktlinjerna. Andra delar är bland annat kunskapsunderlaget för samtliga cirka 50 rekommendationer och en tillstånd- och åtgärdslista. De fullständiga riktlinjerna finns på Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsens riktlinjeuppdrag Socialstyrelsen utarbetar kunskapsbaserade nationella riktlinjer för god vård och omsorg inom de områden där vården och omsorgen tar stora resurser i anspråk. Riktlinjerna fokuserar i första hand på frågeställningar där behovet av vägledning är särskilt stort.

Riktlinjerna ska bidra till att hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänstens resurser används effektivt, fördelas efter befolkningens behov samt styrs av systematiska och öppna prioriteringsbeslut. Syftet är att höja kvaliteten i vården och omsorgen genom att rätt åtgärd används för rätt patientgrupp eller grupp av brukare. Målet är att bidra till att patienterna och brukarna får en jämlik och god vård och omsorg.

Utgångspunkten för riktlinjerna är propositionen Prioriteringar i hälso och sjukvården (prop. 1996/97:60). I denna framgår det att prioriteringar inom hälso- och sjukvården ska utgå från tre etiska grundprinciper: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.

Socialstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att ta fram nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. Bakgrunden till uppdraget är regeringens strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar samt den förstudie som Socialstyrelsen genomförde under 2015  

PDF fil

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20884/2018-3-9.pdf

Hälsningar Bobby